Điều khoản sử dụng

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Khi sử dụng website SEO Tâm Linh (seotamlinh.org), người dùng phải chấp nhận các điều khoản sử dụng sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng trang web của chúng tôi.

Bản quyền

Tất cả các nội dung trên website SEO Tâm Linh đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi. Người dùng không được sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Thông tin và tư vấn

Website SEO Tâm Linh cung cấp thông tin và tư vấn về các chủ đề tâm linh và Phật giáo chỉ cho mục đích tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc quyết định nào của người dùng dựa trên thông tin hoặc tư vấn được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Trang web SEO Tâm Linh có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này và khuyến khích người dùng đọc kỹ các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các trang web này trước khi sử dụng chúng.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi được đăng tải trên trang web này có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng mới.